Supplement statuten

1. Vereniging Limousin Nederland

      zie huishoudelijk reglement

2. Het Ras.

       zie huishoudelijk reglement

3. Identificatie en Stamboekregistratie.

Inleiding.

Stamboekregistratie biedt de mogelijkheid om van de runderen de afstammingsgegevens te registreren. Door deelname aan de erkende stamboekregistratie wordt de kwaliteit van de gegevens gewaarborgd en bruikbaar voor indexberekening en publicatie op de door het stamboek uitgegeven documenten.

Deelname.

 1. De identificatie en registratie geschiedt op basis van de wettelijke regelgeving.
 2. De deelname aan de stamboekregistratie van LVN  is vrijwillig.
 3. De basis stamboekregistratie geschiedt door CRV Holding BV
 4. Door de Limousin Vereniging Nederland zijn aanvullende bepalingen t.a.v. de stamboekregistratie opgesteld.
 5. Voor importrunderen  is de wettelijk voorgeschreven regelgeving m.b.t. importrunderen van kracht.        

Stamboekregistratie

 1. De registratie van de stamboekgegevens vindt plaats in de betreffende databank van het CRV.
 2. De basis voor de registratie van de op het bedrijf geboren kalveren is de vastlegging van alle dekgegevens-samenweidingen-inseminaties en transplantatiegegevens van een rund.
 3. Een deelnemer draagt er zorgt voor dat alle daarvoor bestemde gegevens binnen vier maanden na aanvang van dekking-aanvang samenweiding, inseminatie of transplantatie voor verwerking worden aangeboden.
 4. Ten aanzien van de naamgeving geldt:  in een bepaald jaar alle diernamen met dezelfde letter van het alfabet beginnen. In 1965 werd begonnen met de letter A. Als gevolg hiervan was in 2005 de letter A weer aan de beurt. Voor 2016 de letter M, enz. Niet gebruikt worden de letters K,Q,X, W, Y en Z.
 5. Geïmporteerde limousindieren kunnen in het stamboek worden geregistreerd op voorwaarde dat zij zijn geregistreerd in een, door de overheid in het land van herkomst, erkend stamboek.

Voor vrouwelijke runderen geldt:

 • de vader moet in het stamboek geregistreerd zijn
 • indien de vader een K.I stier is,  dient een dna-profiel bekend te zijn.

Voor mannelijke runderen geldt:

 • de vader moet in het stamboek zijn geregistreerd en afstamming moet geverifieerd zijn
 • de moeder moet in het stamboek geregistreerd zijn. 

Importdieren

Voor vrouwelijke importrunderen geldt:

 • een, door het land van herkomst, erkend stamboek afgegeven afstammingsbewijs(pedigré)

Voor mannelijke importdieren geldt:

 • een, door het land van herkomst, erkend stamboek afgegeven afstammingsbewijs(pedigré)
 • uitslag van het dna-onderzoek van het dier zelf of dat van beide ouders.
 • een verificatieverklaring betreffende de afstamming (compatibelverklaring)

Alle runderen die volgens de voorgeschreven regels zijn geregistreerd verkrijgen de status V.

Voor  de stamboekregistratie  van Limousin Vereniging Nederland zijn aanvullende bepalingen opgesteld

Eisen voor dekstier. 

 1. 100% Limousin in rascode
 2. Minimaal 82 punten voor Algemeen Voorkomen
 3. Minimaal 80 punten voor Ontwikkeling-Rastype-Bespiering en Benen
 4. Moeder minimaal 82 punten voor Algemeen Voorkomen.(geldt niet voor importstieren)
 5. Verificatie afstamming d.m.v. dna-of bloedonderzoek.
 6. Van alle, na 1.1.2006, geïmporteerde stieren moeten een Nederlandse exterieurbeoordeling hebben                                

Eisen voor vrl. dier.

 1. Minimaal 70 punten voor Algemeen Voorkomen

Nadat de exterieurbeoordeling heeft plaatsgevonden kunnen alle runderen met status V, die volgens de aanvullende regels zijn geregistreerd, de status S verkrijgen en in het Hoofdstamboek (I) worden ingeschreven.  

Stamboeken

De Limousin Vereniging  Nederland onderscheidt 2 stamboeken, tw.:

1. Hulpstamboek   (H)

2. Hoofdstamboek  (I)

Inschrijving Hulpstamboek:

 1. na exterieurbeoordeling
 2. alleen vrouwelijke dieren 
 3. alleen dieren die voldoen aan de rasstandaard 
 4. minimaal moet 50 % Limousin in de rasbalk aanwezig zijn 
 5. alleen dieren waarvan in de rasbalk geen andere rundveerassen voorkomen.

Inschrijving Hoofdstamboek:

 1. na exterieurbeoordeling. 
 2. zowel vrouwelijke als mannelijke dieren 
 3. alleen dieren die voldoen aan de rasstandaard  
 4. alleen dieren waarvan in de rasbalk geen andere rassen voorkomen.
 5. minimaal moet  75 % Limousin in de rasbalk aanwezig zijn.
 6. voldoen aan aanvullende bepalingen Limousin Stamboek. 
 7. dieren met de V status
 8. vrouwelijke nakomelingen van in het Hulpstamboek ingeschreven dieren

4. Exterieurbeoordeling

4.1. Doel:  zie Art. 3 van het Huishoudelijk reglement.

4.2. Deelname: op vrijwillige basis

4.3. Exterieurrapport (keuringsrapport)

   3.1. Het keuringsrapport omvat twee soorten kenmerken:

– de waarderende algemene kenmerken- de bovenbalkkenmerken genoemd:

– de beschrijvende of constaterende  lineaire kenmerken- onderbalkkenmerken

In de bovenbalk is er een puntenwaardering voor  de kenmerken : ontwikkeling-rastype-bespiering-benen.

Het algemeen voorkomen in de bovenbalk is een rekenkundig gemiddelde van de kenmerken ontwikkeling-rastype-bespiering en benen. De kenmerken rastype en bespiering worden met 3 en ontwikkeling en benen met  2 vermenigvuldigd, de som van deze getallen wordt gedeeld door 10 en de uitkomst hiervan is het algemeen voorkomen.

Voor de inspecteur is er bij de afronding enige vrijheid van handelen. 

Van de te keuren dieren wordt de kruishoogte en zo mogelijk de schofthoogte gemeten. 

De puntenwaardering kent een schaal van  70 t/m 94 punten. 

     3.2. De puntenwaarderingsclassificatie is:

 • beneden 70 afgekeurd
 • van    70 t/m/ 74 onvoldoende,
 • van    75 t/m 79 voldoende, 
 • van    80 t/m 84 goed, 
 • van    85 t/m 89 zeer goed,
 • van 90 punten en meer excellent (minimale leeftijd 4 jaar).

    3.3.  90 punten en meer (= excellent) wordt alleen toegekend wanneer een bestuurslid aanwezig is.

4.4. Inspectiesystemen.

   4.1.Bedrijfsinspectie:

 1. de deelnemende bedrijven worden in de regel éénmaal per jaar in het voorjaar bezocht.,
 2. alle vrouwelijke runderen in de leeftijd van 16 tot 30 maanden moeten voor de exterieur-beoordeling worden aangeboden. Indien aan deze voorwaarde overwegend niet wordt voldaan, is er sprake van een individuele keuring en gelden de daarvoor in aanmerking komende opnametarieven.
 3. de inspecteur is bevoegd dieren voor de beoordeling, met opgaaf van redenen, uit te zonderen of af te keuren(zie 4.5.)
 4. mannelijke runderen kunnen, vanaf ouder dan 12 maanden, gelijktijdig met de bedrijfsinspectieronde worden aangeboden. De inspecteur vergewist zich daarbij of aan de voorwaarden t.a.v. afstamming  is voldaan.  
 5. het is de deelnemer toegestaan ook oudere dieren tijdens de ronde voor keuring/herkeuring aan te bieden.
 6. desgewenst kan van alle dieren die voor een exterieurbeoordeling zijn aangeboden een bewijs van inschrijving(stamboekkaart ) worden verkregen.
 7. keuringstarief zoals vastgesteld
 8. voor nieuwe deelnemers worden bovengenoemde regels minder stringent gehanteerd

  4.2.  Individuele inspectie

a- een lid kan naar eigen keuze dieren aanmelden voor individuele inspectie. Het tijdstip voor opgave is vrij. 

Binnen 14 dagen zal met het lid contact worden opgenomen voor een afspraak van het bedrijfsbezoek.

b- desgewenst kan van alle dieren die voor een exterieurbeoordeling zijn aangeboden een bewijs van inschrijving(stamboekkaart ) worden verkregen.

c- keuringstarief zoals vastgesteld.

  4.3.  Herkeuring.

a- een lid die niet tevreden is met het resultaat van de keuring van het rund(eren) heeft het recht op een herkeuring.

b- binnen een termijn van 3 werkdagen na ontvangst van het keuringsformulier van het betreffende rund(eren)moet herkeuring worden aangevraagd bij het secretariaat van Limousin Vereniging Nederland

c- de herkeuring van plaats binnen 14 dagen na de aanvraag hiertoe. Het betreffende dier(en) dient(en) onder dezelfde condities te worden aangeboden.

d- de herkeuring wordt uitgevoerd door een inspecteur in het bijzijn van een bestuurslid met ervaring voor de keuringsstandaard.

e- de kosten voor herkeuring zijn als die van de individuele inspectie , m.u.v.:

 1. de bovenbalk wordt gewijzigd met tenminste acht punten voor ontwikkeling, rastype, bespiering  en benen tezamen of
 2. de bovenbalk wordt gewijzigd met tenminste twee punten voor algemeen voorkomen.

In deze uitzonderingsgevallen is de keuring gratis

f- de uitslag van de herkeuring wordt direct aan het lid meegedeeld.

h- het resultaat van de herkeuring komt in de plaats van het keuringsresultaat van het rund(eren) waarvoor herkeuring is aangevraagd. 

De tarieven voor de exterieurbeoordelingssystemen worden jaarlijks  per systeem door het bestuur vastgesteld.

  4.4 .Uitzondering en afkeuring.

     4.1. Uitzondering.

a- indien de huisvesting/verblijf van de dieren dusdanig is dat onder normale omstandigheden een goede beoordeling niet kan plaatsvinden 

bindien de conditie van de dieren in zowel negatieve als positieve zin een goede beoordeling belemmert.

c- dieren die voor het tijdstip van de opname behandeld zijn met bedwelmende of kalmerende middelen.

d- voorrijkosten worden, indien van toepassing, in rekening gebracht

      4.2. Afkeuring.

a- voor vrouwelijke runderen zie voorwaarden inschrijving Hoofd-en Hulpstamboek

b- voor mannelijke dieren daarenboven zie eisen voor dekstier.

c- voorrijkosten worden, indien van toepassing, in rekening gebracht

Van alle uitgezonderde en afgekeurde dieren wordt een aantekening geplaatst bij het betreffende dier en als zodanig geregistreerd. 

5. Predicaten

5.1. Doel: Toekenning aan dieren die zich via hun nakomelingen op een bijzonder positieve wijze presteerden.

5.2. Limousin Vereniging Nederland kent de volgende predicaten:

   2.1. Preferente Stammoeder 

         Voorwaarden voor verkrijgen van het predicaat:

A.- minimaal voor de leeftijd van 6 jaar 4 keer hebben gekalfd, of

  .- minimaal 6 keer jaarlijks achtereen hebben gekalfd

B. – minimaal 4 nakomelingen op exterieur beoordeeld zijn

C.- het dier moet minimaal 10 scoringspunten hebben bij de beoordeling v.d. nakomelingen, tw.

84 pnt Alg.vrk =  1 pnt

85 pnt Alg.vrk =  2 pnt

86 pnt Alg.vrk =  3 pnt

87 pnt Alg.vrk =  4 pnt

>88 pnt Alg.vrk =  5 pnt

aftrekpunten

    79 pnt Alg.vrk = – 1 pnt

  78 pnt Alg.vrk = – 2 pnt

enz.

Aanvulling op het predicaat d.m.v. toekenning van sterren:

Maximaal toe te kennen sterren 3.

Bij scoring van 15 nakomelingspunten  1 ster

Bij scoring van 20 nakomelingspunten  2 sterren

Bij scoring van 25 nakomelingspunten  3 sterren  

Bij embryo’s nakomelingen wordt het gemiddelde van de nakomelingen per spoeling berekend.

Bij Preferentschap dochter ontvangt moeder 5 scoringspunten t.b.v. stertoekenning

Het predicaat kan ook postuum toegekend worden. 

  2.2 Preferente Stier.

        Voorwaarden voor het verkrijgen van het predicaat:

A.- minimale nakomelingen    35 stuks  

B.- tenminste 3 jaargangen nakomelingen

C.- index van het dier minimaal 105 op Algemeen Voorkomen

D.- betrouwbaarheid index >80 %

E.- het gemiddelde dient boven het bedrijfsgemiddelde en boven het landelijk gemiddelde te liggen

Let op. Voor importstieren en KI stieren zal de betrouwbaarheid  een behoorlijke verzwaring geven omdat het voorgeslacht bij de indexberekening niet meegenomen wordt en daarmee de betrouwbaarheid lager is.

5.3. Alle eerder verkregen predicaten, afgegeven door het Limousin Stamboek Nederland, worden erkend.