Huishoudelijk reglement

van de Limousin Vereniging Nederland.

Artikel 1. Begripsbepalingen.

 1. Dit reglement is van toepassing op de Limousin Vereniging Nederland  gevestigd te Den Ham, gemeente Twenterand.
 2. Wanneer in dit reglement gesproken wordt van vereniging dan is bedoeld de Limousin Vereniging Nederland.
 3. Dit reglement is een uitwerking van art.15 van de statuten van de vereniging  die zijn vastgesteld bij notariële akte van d.d. 26.7.2016.
 4. Dit reglement is vastgesteld door de Algemene vergadering van  29.2.2016.

 

Artikel 2. Vereniging.

 1. De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66558492.
 2. De vereniging heeft zich aangemeld voor lid van de Federatie Vleesveestamboeken Nederland. 
 3. De vereniging onderhoudt nauwe contacten CRV Holding BV te Arnhem.
 4. De vereniging onderhoudt contact met elke organisatie of instelling die haar doel kan dienen, waaronder het Herd Book Limousin te Frankrijk.

 

Artikel 3. Doel.

Ten dienste aan het algemeen doel, de bevordering van de fokkerij van het Limousin ras en de selectie binnen het zuivere ras, zullen de volgende aspecten aandacht verdienen: 

 1. de zuiverheid van het ras en het handhaven respectievelijk ontwikkelen van de soberheid, vroegrijpheid, bevleesdheid, vruchtbaarheid, het op natuurlijke wijze afkalven en hanteerbaarheid als gewenste eigenschappen van het ras.
 2. het signaleren van dieren van een type dat beantwoordt aan de behoefte van de markt en een zo snel mogelijke vermenigvuldiging daarvan te bevorderen.
 3. het volgen van de marktontwikkelingen en de zoötechnische ontwikkeling om de richting en de methode van de selectie z.s.m. aan te kunnen passen aan de eisen van de tijd binnen het kader van het ras. 
 4. een nevendoel van de vereniging is het bevorderen van het gebruik van Limousin-stieren bij de productie van gebruikskruisingen.
 5. zij kan de markt onderzoeken en afzetwegen trachten te vinden en zelfs de binnen-en buitenlandse handel bevorderen. voor zover nuttig voor- doch ondergeschikt aan het algemeen doel, zonder echter als partij daarbij op te treden. Voorts dient iedere-financiële betrokkenheid te worden uitgesloten en aansprakelijkheid te worden voorkomen en te worden uitgesloten.
 6. ten dienste van dit algemeen doel houdt de vereniging een stamboek bij en verricht zij de inschrijving van dieren volgens de bij dit reglement behorende supplement “Regels en voorwaarden” gegeven voorschriften.
 7. zij kan alle overige wettige middelen te baat nemen die haar doel kunnen bevorderen.

 

Artikel 4. Het Ras. De Limousin

4.1. Standaard van het ras.

De standaard van het Limousinras is als volgt:

 1. de vacht moet levendig rood/rood-bruin zijn, niet te donker, wat lichter onder de buik- het achtervlak van de dij-rond anus en ballen of vulva-de omgeving van de uier bij de koe en aan het uiteinde van de staart
 1. voorhoofd en neus breed, met lichte kringen rond ogen en neus, 
 2. voor zover aanwezig niet te zware horens, naar voren gebogen en aan de uiteinden licht opgericht 
 3. een korte nek
 4. een correcte beenstand
 5. een soepele dunne huid
 6. borst breed en rond, gewelfde ribben
 7. een breed bekken, vooral bij de zitbeenderen, niet te zeer gekanteld
 8. staartaanzet en heupen zo weinig mogelijk uitspringend
 9. voorhand goed gespierd, rug zeer breed met zichtbare bespiering
 10. broek zwaar en diep, ronde bil, spronggewricht breed
 11. stand van het achterbeen niet te krom maar ook niet te recht.

4.2. Eliminatoire factoren

Redenen voor afkeuren zijn

 1. Alle eigenschappen van de rasomschrijving die niet in voldoende mate  aanwezig zijn
 2. pigmentatie van de neusspiegel, zwarte of witten haren waar ook, doch vooral in de oren, aan het staarteinde  of rond de neus
 3. witte vlekken waar zij zich ook bevinden
 4. een kwaadaardig karakter
 5. een duidelijk fysieke misvorming.

 

Artikel 5. Bestuurstaak – besluitvorming – vertegenwoordiging.

 1. De bestuursvergaderingen worden geleid door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de het langst in functie zijnde aanwezige bestuurder.
 2. In spoedeisende gevallen kan de voorzitter de leden van het bestuur ook buiten de-bestuursvergadering raadplegen, mits het besprokene op de agenda van de eerstvolgende vergadering wordt geplaatst.
 3. Wanneer in twee achtereenvolgende bestuursvergaderingen over eenzelfde voorstelde stemmen staken, moet dit voorstel aan de algemene ledenvergadering worden voorgelegd.
 4. Van het verhandelde in elke bestuursvergadering worden door de secretaris notulen opgemaakt, die door de voorzitter en de  secretaris worden vastgesteld en ondertekend. 
 5. Voor zover niet anders bepaald, worden besluiten van het bestuur genomen met een eenvoudige meerderheid van stemmen in een vergadering waarin minimaal de helft van het aantal leden van het bestuur aanwezig is.
 6. Facturen boven de 1000 euro worden pas betaald wanneer het bestuur hiermee akkoord is.
 7. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd. 

 

Artikel 6. Regio’s

Ter bevordering van het algemene doel en het onderhouden van de onderlinge contacten is de vereniging opgedeeld in 4 regio’s.

 1. Regio Noord (1), globaal de provincies Groningen-Friesland-Drenthe en Flevoland
 2. Regio Oost (2),   globaal de provincies Overijssel en Gelderland
 3. Regio West (3),  globaal de provincies Utrecht-Noord-en Zuid Holland
 4. Regio Zuid (4),   globaal de provincies Zeeland-Noord Brabant en Limburg.

 

Artikel 7. Regiocommissie.

 1. Doel: binding met de leden binnen de regio te verhogen.
 2. De regio benoemt een commissie welke de activiteiten voor de regio organiseert. 
 3. De regiocommissie bestaat uit tenminste 3 personen waarvan zo mogelijk één persoon bestuurslid is van de  Limousin Vereniging Nederland
 4. De leden van deze commissie worden, met uitzondering van het landelijke bestuurslid, op voordracht van de regio door het landelijk bestuur benoemd.
 5. Voor de regiocommissies bestaat geen zittingsduur. Wel is enige roulatie wenselijk.
 6. Elke regio krijgt jaarlijks een, door het landelijk bestuur vastgestelde, financiële bijdrage voor de  regioactiviteiten. Uitbetaling van deze bijdrage geschiedt na vooroverleg met de penningmeester en bij overlegging van nota’s.
 7. Het landelijk bestuur draagt geen verantwoordelijkheid/aansprakelijkheid voor gedane verplichtingen die zonder zijn medeweten en goedkeuring zijn, aangegaan. 
 8. Elke regiocommissies legt verantwoording af over haar activiteiten aan het bestuur. Zij kan beslissingen nemen binnen het daarvoor door het bestuur verstrekte mandaat.

 

Artikel 8.  Verplichting leden. 

Voor de leden gelden de volgen verplichtingen.

 1. Betaling contributie en bijkomende omslag en andere gemaakte kosten.
 2. Bij aanmelding als lid  is entreegeld en waarborgsom van die leden welke limousindieren bezitten, verschuldigd. Bij beëindiging lidmaatschap kan de waarborgsom worden teruggevraagd. Dit moet binnen één jaar geschieden. Na deze termijn komt het bedrag ten goede van de vereniging.
 3. Aanmelding voor stamboekregistratie bij CRV- Holding te Arnhem. De aan-en afmelding wodt door de vereniging gedaan.

 

Artikel 9. Website

Ten dienste van het algemeen belang van de vereniging en dat van de leden in het bijzonder heeft de vereniging de website: www.limousinrund.nl ontwikkeld. De site heeft onder meer een advertentiegedeelte het  “prikbord” geheten. Leden hebben de mogelijkheid hier een bericht/advertentie te plaatsen. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden

 1. Voor leden kosteloos.
 2. Duur van plaatsing is ± één maand.
 3. Grootte bericht in overleg met secretariaat te bepalen.
 4. Inhoud van het bericht/advertentie moet dieren of annex de vleesveehouderij betreffende artikelen zijn  
 5. Opgave via het secretariaat.

Ook is aan de site voor de verkoop van vlees de site :www.puurnatuurvlees.nl gekoppeld. 

 

Artikel 10. Overige commissies.

Het bestuur kan, voor de uitvoering van permanente als wel ad-hoc activiteiten een commissie instellen. In een dergelijke commissie heeft ook één bestuurslid zitting voor de communicatie het bestuur vertegenwoordigd zijn.

 

Artikel 11. Wijziging huishoudelijk  reglement.

Besluiten tot wijziging van dit huishoudelijk reglement gebeurt in de algemene vergadering  met een volstrekte meerderheid van stemmen. Bij volmacht stemmen is niet mogelijk.