Statuten

OPRICHTING VERENIGING

199672/re

Vandaag, zes en twintig juli tweeduizend zestien,

verschenen voor mij, Mr Gerhard Jan Pieter Renskers, notaris gevestigd te Zutphen:

1. de heer Roelof Kleine, geboren te Zutphen op twaalf oktober negentienhonderd zeven en
vijftig, wonende te 7218 AL Almen, Dorpsstraat 60, gehuwd, legitimatie: identiteitskaart
nummer IT0LK0958, afgegeven te Lochem op vijf februari tweeduizendvijftien;

2. de heer Jacob van’t Veld, geboren te Nijkerk op zeven maart negentienhonderd acht en
dertig, wonende te 7683 BH Den Ham, Dorpsstraat 41, ongehuwd en niet als partner
geregistreerd, legitimatie: paspoort nummer NVR49F6B6, afgegeven te Twenterand op negen
mei tweeduizend twaalf;

De verschenen personen verklaarden dat op één juni tweeduizend zestien is opgericht de
hierna genoemde vereniging, waarvoor zullen gelden de volgende

STATUTEN:

NAAM EN ZETEL

Artikel 1.

De vereniging draagt de naam: Limousin Vereniging Nederland,

Zij is gevestigd te Den Ham (gemeente Twenterand), en is opgericht 1 juni 2016 voor onbepaalde tijd.

DOEL

Artikel 2.

1. De vereniging heeft ten doel de bevordering van de fokkerij van het Limousin-ras en de selectie binnen het zuivere ras.

2. De vereniging tracht haar doel onder meer te bereiken door alle wettige middelen die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.

VERENIGINGSJAAR

Artikel 3.

Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

LEDEN EN ERELEDEN

Artikel 4.

1. De vereniging heeft leden en ereleden.

2. Leden van de vereniging kunnen zijn natuurlijke en rechtspersonen die belang hebben bij
het in artikel 2 genoemde doel.

3. Het lidmaatschap vangt aan na acceptatie door het bestuur van een schriftelijke aanmelding.

Binnen twee maanden na ontvangst van de aanmelding dient het bestuur schriftelijk aan de betrokkene mee te delen of hij al dan niet als lid is aangenomen.

Wordt het lidmaatschap door het bestuur geweigerd, dan heeft de betrokkene recht van
beroep op de algemene vergadering.

Dit beroep dient schriftelijk bij de secretaris te worden ingediend binnen een maand na
ontvangst van de mededeling van het bestuur.

4. Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen.

5. Ereleden worden door de algemene vergadering benoemd op voorstel van het bestuur
wegens bijzondere verdiensten voor de vereniging. Zij zijn geen contributie verschuldigd.
Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, zijn de bepalingen van statuten en reglementen op
hen van overeenkomstige toepassing.

EINDE LIDMAATSCHAP

Artikel 5.

1. Het lidmaatschap eindigt door:

a. Overlijden (respectievelijk ophouden te bestaan) van het lid.

b. Schriftelijke opzegging door het lid.

c. Schriftelijke opzegging namens de vereniging, door het bestuur.

d. Ontzetting.

2. Opzegging door het bestuur kan onder meer geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten door of krachtens de statuten voor het lidmaatschap gesteld, te voldoen, en ook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

3. Opzegging van het lidmaatschap door een lid of namens de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste een maand.

Een opzegging in strijd met het voorgaande doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.

Het lidmaatschap kan echter met onmiddellijke ingang worden opgezegd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

Een lid is bevoegd door opzegging zijn lidmaatschap onmiddellijk te bëeindigen binnen een maand nadat een besluit hem bekend is geworden of meegedeeld dat de contributie, zowel de vaste als de variabele, met twintig procent (20%) of meer is verzwaard.

4. Ontzetting kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

De ontzetting geschiedt door het bestuur.

5. Van een opzegging door het bestuur, alsmede van een ontzetting wordt de betrokkene zo spoedig mogelijk schriftelijk, met opgave van redenen, door de secretaris in kennis gesteld.

Van een dergelijk besluit staat de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving beroep open op de algemene vergadering.

Het besluit der algemene vergadering tot ontzetting zal moeten worden genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen.

Bij opzegging met onmiddellijke ingang, alsmede bij ontzetting is het lid gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep geschorst.

6. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.

7. Het erelidmaatschap eindigt slechts door overlijden van of opzegging van het erelid of door ontzetting welke wordt uitgesproken door de algemene vergadering met een meerderheid van tenminste drie/vierde van de stemmen van alle aanwezige leden.

BESTUUR.

Artikel 6.

1. Het bestuur bestaat uit tenminste vier personen, die door de algemene vergadering worden benoemd.

Het aantal bestuurders wordt – met inachtneming van de voorgaande zin – door de algemene vergadering vastgesteld.

2. De bestuurders worden door de algemene vergadering uit of buiten de leden benoemd, met dien verstande dat maximaal één bestuurder buiten de leden kan worden benoemd.

3. De benoeming van bestuurders geschiedt uit één of meer door het bestuur opgestelde
voordrachten.

Tenminste zes leden kunnen eveneens een voordracht opstellen voor een nieuw te benoemen bestuurder.

4. De voorzitter wordt door de algemene vergadering in functie gekozen. De functie van secretaris en penningmeester kan in één persoon verenigd zijn. De functie van voorzitter is niet verenigbaar met een andere bestuursfunctie.

5. Van de bestuurders treedt ieder jaar een/derde, of ongeveer een/derde, gedeelte af overeenkomstig een door het bestuur op te stellen rooster van aftreden, zodanig opgesteld dat geen der bestuurders een zittingsduur heeft van meer dan vijf jaren.

Een aftredende bestuurder is terstond tweemaal herkiesbaar.

Na het bereiken van de zeventigjarige leeftijd zijn de leden van het bestuur nog eenmaal herkiesbaar.

Een nieuwe, in de plaats van een ander benoemde bestuurder neemt op het rooster van aftreden de plaats in van zijn voorganger.

6. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:

a. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;

b. door schriftelijk bedanken, overlijden, verklaring in staat van faillissement, door aanvrage van surséance van betaling, indien de wettelijke schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is verklaard, alsmede door onder curatelestelling.

c. door het aangaan van een dienstverband met de vereniging.

7. Een bestuurder kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst, mits het besluit daartoe wordt genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen.

Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.

8. Indien het aantal bestuurders minder is dan het vereiste minimum, dient zo spoedig mogelijk in de vacature(s) te worden voorzien.

Tijdens het bestaan van vacatures blijft het bestuur bevoegd tot het nemen van besluiten, met dien verstande dat er tenminste drie bestuurders in functie dienen te zijn.

9. De bestuurders dragen zorg dat ten kantore van het handelsregister, gehouden door de Kamer van Koophandel en Fabrieken binnen wiens ressort de vereniging is gevestigd, steeds worden ingeschreven de vereiste personalia van alle bestuurders, met vermelding van de vertegenwoordigingsbevoegdheid.

VERTEGENWOORDIGING

Artikel 7.

1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging, voorzover uit de wet niet anders voortvloeit.

2. Van het bestuur vertegenwoordigen bovendien twee personen gezamenlijk, de vereniging.

3. Het bestuur heeft de voorafgaande goedkeuring nodig van de algemene vergadering voor het besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk mede-schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.

GELDMIDDELEN

Artikel 8.

De inkomsten van de vereniging bestaan uit de jaarlijks door de leden te betalen contributies,
entreegelden en waarborgsommen, legaten en schenkingen, subsidies, donaties, opbrengsten
van activiteiten en overige inkomsten.

Het bedrag der contributie wordt jaarlijks door de algemene vergadering vastgesteld.

De contributie kan bestaan uit een basiscontributie met daarnaast variabele bedragen.

De contributie vervalt per één januari van elk jaar.

JAARVERSLAG, REKENING EN VERANTWOORDING

Artikel 9.

1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging en van alles betreffende de werkzaamheden van de vereniging, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de vereniging kunnen worden gekend.

2. Het bestuur brengt op een algemene vergadering (jaarvergadering) binnen vier maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van die termijn door de algemene vergadering, zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten met een toelichting, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerde bestuur.

Deze stukken worden door de bestuurders ondertekend. Ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt.

Na verloop van de termijn kan ieder lid van de gezamenlijke bestuurders in rechte vorderen dat zij deze verplichtingen nakomen.

3. Omtrent de getrouwheid van de stukken wordt aan de algemene vergadering overgelegd een verklaring afkomstig van een daartoe door de algemene vergadering jaarlijks uit de leden benoemde kascommissie van tenminste twee leden, die geen deel uit mogen maken van het bestuur. De commissie onderzoekt de stukken, bedoeld in het voorgaande lid en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit. De commissie kan zich door een deskundige bij laten staan na overleg met het bestuur.

4. Het bestuur is verplicht aan de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de vereniging voor raadpleging beschikbaar te stellen.

5. Goedkeuring door de algemene vergadering van de rekening en verantwoording, strekt het bestuur tot décharge.

6. Het bestuur is verplicht de in dit artikel bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers tien jaren lang te bewaren, behoudens afwijkende vereisten inzake de omzetbelasting.

De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergave der gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.

ALGEMENE VERGADERING

Artikel 10.

1. Jaarlijks, uiterlijk voor één mei wordt een algemene vergadering – “de jaarvergadering” gehouden.

De oproeping tot een algemene vergadering dient digitaal dan wel schriftelijk te geschieden aan de adressen van de leden volgens het ledenregister.

De termijn van oproeping bedraagt tenminste veertien dagen, die van de oproep en de vergadering niet meegerekend.

2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.

In de jaarvergadering komt in ieder geval aan de orde:

a. het jaarverslag van het bestuur;

b. het verslag van de kascommissie;

c. de benoeming van de nieuwe kascommissie;

d. de jaarlijkse bestuursverkiezing;

e. het vaststellen der contributie.

f. de financiële begroting voor het komende jaar.

g. voorstellen van het bestuur of de leden aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering.

Artikel 11.

1. Buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden:

a. zo dikwijls het bestuur dit nodig acht;

b. indien tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte der stemmen in de algemene vergadering, hierom verzoekt.

Laatstgemeld verzoek dient, onder vermelding van de te behandelen agendapunten, schriftelijk aan het bestuur te worden gedaan.

2. Het bestuur is verplicht na ontvangst van het verzoek een algemene vergadering bijeen te roepen, te houden binnen vier weken na gemelde ontvangst.

 Indien aan het verzoek tot bijeenroeping binnen veertien dagen nadat dit door het bestuur werd ontvangen, geen gevolg wordt gegeven, zullen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping kunnen overgaan op de wijze waarop het bestuur de algemene vergaderingen bijeenroept.

Artikel 12.

1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de het langst in functie zijnde aanwezige bestuurder. Zijn geen bestuurders aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding.

2. Het door de voorzitter ter algemene vergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.

Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats indien de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt.

Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

3. Van het ter algemene vergadering behandelde worden notulen gehouden door de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen persoon. Deze notulen worden in dezelfde of in de eerstvolgende algemene vergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris van die vergadering ondertekend.

STEMRECHT

Artikel 13.

1. Alle leden die niet geschorst zijn hebben toegang tot de algemene vergadering; een geschorst lid heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit tot opzegging van of ontzetting uit het lidmaatschap wordt behandeld en is bevoegd daarover het woord te voeren.

Eveneens heeft een geschorste bestuurder toegang tot de vergadering waarin het besluit tot ontslag wordt behandeld en is bevoegd daarover het woord te voeren.

Voorts hebben toegang tot de algemene vergadering de ereleden, alsmede personen die door het bestuur of de algemene vergadering hiertoe zijn uitgenodigd.

2. Indien de in de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht zijn genomen, kunnen toch geldige besluiten worden genomen, mits in de vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Deze bepaling geldt echter niet voor besluiten tot statutenwijziging, fusie, splitsing of ontbinding.

3. Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is heeft één stem.

Ieder lid kan zich door een ander schriftelijk gevolmachtigd lid ter vergadering doen vertegenwoordigen.

Een lid kan slechts voor één ander lid als gevolmachtigde optreden.

Alle besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van geldig uitgebrachte stemmen, voor zover de statuten geen andere meerderheid voorschrijven.

Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

4. Stemmingen over personen geschieden schriftelijk bij ongetekende, gesloten, briefjes.

Andere stemmingen geschieden mondeling, tenzij door het bestuur of de vergadering schriftelijke stemming wordt verlangd.

Besluitvorming bij acclamatie is eveneens geoorloofd.

5. Bij het staken der stemmen over een voorstel dat geen betrekking heeft op verkiezing van personen, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

6. Indien bij stemming over personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, vindt een tweede stemming plaats. Wordt ook dan geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tussen de personen die bij de tweede stemming de meeste stemmen op zich verenigden, dan wel degene die het grootste aantal stemmen op zich verenigde en degene(n) die het daarna volgende grootste aantal stemmen verkre(e)g(en).

Bij deze derde stemming is een gewone meerderheid beslissend; staken dan de stemmen, dan beslist het lot.

BESTUURSVERGADERING

Artikel 14.

1. Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of tenminste twee bestuurders dit gewenst achten.

2. De oproeping tot de vergadering dient schriftelijk te geschieden aan de adressen der bestuurders.

De termijn van oproeping bedraagt tenminste zeven dagen, die van de oproep en de vergadering niet meegerekend.

Bij de oproeping worden te behandelen onderwerpen vermeld.

3. Op de stemming en besluitvorming is, voor zoveel mogelijk, het hiervoor met betrekking tot de algemene vergadering bepaalde van toepassing, met dien verstande dat voor het nemen van besluiten de meerderheid der bestuurders ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd dient te zijn.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 15.

1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement en een supplement stamboekregistratie vaststellen dat nadere regels bevat betreffende de rechten en verplichtingen van de leden en anderen, de werkzaamheden van het bestuur, de vergaderingen, de wijze van uitoefening van het stemrecht, alsmede het beheer en de verdere inrichting van de vereniging

2. Wijziging van het huishoudelijk reglement kan geschieden bij besluit van de algemene vergadering op voorstel van het bestuur, of indien dit schriftelijk wordt verzocht door een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte der stemmen in de algemene vergadering.

3. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.

STATUTENWIJZIGING EN FUSIE

Artikel 16.

1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.

Het besluit behoeft tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Is niet twee/derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee, doch binnen vier weken daarna. In deze vergadering kan over het wijzigingsvoorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, rechtsgeldig worden besloten met een volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aanwezige leden.

2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.

3. De gewijzigde statuten treden niet eerder in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt.

Tot het doen verlijden van deze akte is iedere bestuurder bevoegd.

4. Op een besluit van de algemene vergadering tot fusie met een of meer andere rechtspersonen, of tot splitsing van de vereniging, is het bepaalde in de eerste twee leden van dit artikel van overeenkomstige toepassing.

ONTBINDING

Artikel 17.

1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering.

Het bepaalde met betrekking tot een besluit tot statutenwijziging is van overeenkomstige toepassing.

2. Bij het besluit tot ontbinding wordt bepaald wie met de vereffening zullen worden belast en op welke wijze een eventueel batig saldo zal worden besteed.

Indien bij het besluit geen vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt de vereffening door het bestuur.

3. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.

Gedurende de vereffening blijven de bepalingen der statuten en reglementen voor zover mogelijk en nodig van kracht.

4. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de vereniging berusten onder degene die daartoe door het bestuur is aangewezen, gedurende zeven jaren, behoudens afwijkende vereisten inzake de omzetbelasting.

RIGISTRATIEVERPLICHTING

Artikel 18.

De leden zijn verplicht ten aanzien van de hen toebehorende dieren, welke zijn ingeschreven bij de vereniging, alle voorschriften van de vereniging op te volgen en de registratieregels en verplichting van CRV Holding BV in acht te nemen.

De vereniging is gehouden de voorschriften voldoende bekend te maken.

SLOTBEPALING

Artikel 19.

In alle gevallen waarin de statuten of het huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist de algemene vergadering.

 Tenslotte verklaarden de verschenen personen dat, in afwijking van het vorenstaande, voor de

eerste maal tot bestuurders zijn benoemd:

1. de verschenen persoon sub 1 als voorzitter;

2. de verschenen persoon sub 2 als secretaris/penningmeester;

3. de heer Kornelis Hietberg, geboren te Raalte op één en twintig juni negentienhonderd twee en vijftig, wonende te 8131 TC Wijhe, Waterstraat 27, gehuwd, als lid;

4. de heer Gerrit Jan Albert Smeenk, geboren te Olst op zeven augustus negentienhonderd zeven en vijftig, wonende te 8141SX Heino, Meidoorn 55, gehuwd als lid

De identiteit van de verschenen personen, die mij notaris bekend zijn, is door mij – daar waar de wet zulks vereist – vastgesteld op de in de wet vermelde wijze.

WAARVAN AKTE, in minuut is verleden te Zutphen op de datum als in het hoofd van deze akte vermeld.

Na mededeling van de zakelijke inhoud van deze akte en toelichting daarop aan de verschenen personen hebben zij allen verklaard op volledige voorlezing geen prijs te stellen, van de inhoud van deze akte kennis te hebben genomen en daarmee in te stemmen.

Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing onmiddellijk door de verschenen personen en
mij, notaris, ondertekend.